Priser

Prisene er i norske kroner og er sist justert 10.01.2012
Noen faste årlige oppdragsgivere og noen utenlandske oppdragsgivere får andre priser
Satsene gjelder ikke for ideelle organisasjoner, studentforeninger og lignende. Priskategoriene er listet ved de enkelte emner.

Varighet/Priskategori    1     2     3    4
1 time   3 000    5 000   6 000 10 000
2 timer   6 000    7 000   8 000 12 500
3 timer   8 000    9 000 12 000 16 000
1 dag 12 000  15 000 16 000 18 000
2 dager 18 000  20 000 25 000 30 000
 


Standardkontrakt (utkast)

 


Kontrakt om oppdrag er inngått mellom
....................................................... (oppdragsgiver)
og fil dr Lars Gunnar Lingås, (oppdragstaker)
om følgende undervisning/konsulentarbeid:
Tidsrom .......................................................
Antall timer .......................................................
Tema/kurs/emne ................................................................................................
Sted .......................................................
Avtalt honorar er kr ...............................
Dekning av reise- og oppholdsutgifter kommer/kommer ikke i tillegg.
Honoraret utbetales som godtgjøring til selvstendig næringsdrivende*

Dersom oppdragsgiver avlyser oppdraget seinere enn 2 uker før avtalt gjennomføring, utbetales halvparten av avtalt honorar. Avlyser oppdragsgiver oppdraget seinere enn 3 dager før avtalt gjennomføring, utbetales likevel fullt honorar. Avlyser oppdragstaker oppdraget, utbetales ikke honorar.

Dato ....................... Underskrift .................................................................................
Kontrakten utstedes i 2 eksemplarer. Kopien beholdes, originalen returneres i undertegnet stand til:
Lars Gunnar Lingås, Nedre Liavei 68, 3089 Holmestrand.
* se nedenstående erklæring fra oppdragstaker

Erklæring om selvstendig næringsvirksomhet
Jeg arbeider frilans som forfatter, kurs- og foredragsholder og konsulent, og ber om at honoraret blir utbetalt
som godtgjøring til selvstendig næringsdrivende.

Forutsetningene for dette er oppfylt:
Jeg arbeider for egen regning og risiko
Jeg er registrert som enkeltmannsforetak i Brønnøysundregistrene siden 18.10.1995 med
organisasjonsnummer 875 812 432
Jeg betaler forskuddsskatt til Holmestrand kommune
Jeg er fast ansatt ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har flere oppdragsgivere.

Oppdragsgivere som jeg har avtalt fast beløp med som inkluderer reise, vil motta faktura på det avtalte beløp.
Av de tjenestene jeg utfører er det bare konsulenttjenester som etter gjeldende lov er belagt
med merverdiavgift.

Oppdragsgivere som etter avtale dekker reiseutgiftene, kan utbetalereisedekning sammen med honorar.
Spesifikasjon vil framgå av faktura som vil mottas. Reiseutgiftene blir regnskapsført av meg med mindre annet
er avtalt. Utgifter som er dekket direkte av oppdragsgiver, holdes utenfor mellomværende.

Oppdragsgivere som honorerer etter faste satser, bes i tillegg til honoraret utbetale feriegodtgjøring (etter
avtale også med tillegg av innspart arbeidsgiveravgift). Jeg fakturerer honoraret.

Denne erklæringen vedlegges institusjonens standardkontrakt dersom denne brukes i stedet for motstående
kontrakt.
Faktura for oppgjør som inkluderer refusjon av reiseutlegg, vil ha forfall snarest. Øvrige fakturaer vil ha forfall
pr 2 uker med mindre annet er avtalt
Dersom ytterligere avklaringer eller dokumentasjon er ønskelig, vennligst ta kontakt.@ 2014 Lars Gunnar Lingås