1. Avhandling

1.1
Etikk i sosialt arbeid – fra regler til diskurs. Avhandling til svensk filosofie doktorgrad
Göteborgs Universitet, Göteborg 1993, 268 s

2. Publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter med vurderingskomiteer

2.1
Sosialarbeideren i 80-årene mellom nettverksidyll og sparekniver,
Nordisk Sosialt Arbeid 1-1981 1981 vol 1, (s 38-47)
 
2.2
Conflict Resolution within Community and Family Network,
Nordic Journal of Social Work 1988 (special issue) vol 8 (s 48-58)
 
2.3
Om kunskapsutveckling i socialt arbete,
Socionomens Forskningssupplement Nr 1, del 2 Socionomen 1992 (2)  (s 3 – 10)

2.4
Etiske aspekter i rusmiddelomsorgen
NAT, Nordisk alkohol og narkotikatidsskrift 1997 vol 14, nr 1 (s 38-43)

2.5
Trå varsomt! Et utkast til yrkesetikk for pedagoger
Tidsskriftet Bedre Skole, Norsk Lærerlags tidsskrift for pedagogisk debatt, 1999 (2) (s 19-22)

2.6
Les droits de l’homme et le défi islamiste  i :
Fariba Hachtroudi (ed) : Panoramique, Paris 1999
(tidsskriftsantologi med bidrag fra framtredende europeiske filosofer om utfordringene fra fundamentalismen, bl.a. André Gluckman)

2.7
Etikkens plass i en ny kriminalpolitikk. Fontene forskning 2008 (1) s. 65-71

3. Bokverk/bokkapitler

3.1a
Lars Gunnar Lingås (red):
Myten om velferdsstaten: søkelys på norsk sosialpolitikk
med bidrag av Vilhelm Aubert et al
Pax forlag, Oslo 1970, 217 s (eget bidrag 15 s)
3.1b
2. utvidet, revidert utgave
Pax forlag, Oslo 1973, 227 s (eget bidrag 15 s)

3.2
Lars G. Lingås og Tore Nyseter:
Mellom klient og byråkrati: om sosialt arbeid i en presskommune
(Nesodden-prosjektet) Yrkesopplæringsrådet/Universitetsforlaget, Oslo 1975, 136 s (eget bidrag 90 s)

3.3
Helsedirektoratet:
Etterutdanning i sosialmedisin innen offentlig helsearbeid
Lars Gunnar Lingås: Samarbeid i helse- og sosialsektoren (Hefte 3)
Gyldendal, Oslo 1983, 112 s (eget bidrag 15 s)

3.4
Helsedirektoratet:
Etterutdanning i sosialmedisin innen offentlig helsearbeid
Lars Gunnar Lingås: Om samfunnsarbeid (Hefte 5)
Gyldendal, Oslo 1983, 88 s (eget bidrag 18 s)

3.5
Lars Gunnar Lingås (red):
Skurkestreker og lærepenger: håndbok i konfliktrådsarbeid;
med bidrag fra Thorbjørn Gjølstad (fung. riksadvokat), Per Stangeland, Nancy Sipe-Stubø.
TANO, Oslo 1987, 127 s (eget bidrag 90 s)

3.6
Bjørn Stordrange (red):
Forbrytelse og straff. Universitetsforlaget, Oslo 1987
Lars Gunnar Lingås: 1 kapittel: Om konfliktrådene som forebyggende tiltak (10 s)

3.7
Lars Gunnar Lingås og Sissel Seim (red):
Tanker for handling: artikler fra Nordisk sosialt arbeid fra 1981 til 1985
Universitetsforlaget, Oslo 1987, 190 s (eget bidrag, jf 2.1)

3.8
Lars Gunnar Lingås (red):
Myten om velferdsstaten: 20 år etter
Pax forlag, Oslo 1989, 225 s (eget bidrag 20 s)

3.9
Henrik Bachmann, Elis Envall, Arne Grønningsæter, Morten Lindstrøm, Lars Gunnar Lingås, Tapio Salonen:
EDB og sosialt arbeid. TANO, Oslo 1990, 149 s (kollektivt nordisk samarbeid, egne bidrag ca. 45 s samt oversettelse fra svensk)

3.10
Tapio Salonen (ed)
Datorstöd inom socialtjänsten.  Socialstyrelsen, Stockholm 1991
(Lars Gunnar Lingås: et kapitel om etikk i databruk) (10 sider)

3.11a
Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag
Universitetsforlaget, Oslo 1992, 232 s
3.11b
Universitetsforlaget, Oslo 1994, 2. reviderte utgave, 271 s
3.11c-d
Universitetsforlaget, Oslo 1996, 2. reviderte utgave, 2.opplag
Universitetsforlaget, Oslo 1999, 2. reviderte utgave, 3 .opplag, 272 s
3.11e-g
Gyldendal Akademisk, Oslo 2000, 3. reviderte utgave , 1.opplag, 272 s
Gyldendal Akademisk, Oslo 2003, 3. reviderte utgave , 2.opplag, 272 s
Gyldendal Akademisk, Oslo 2005, 3. reviderte utgave , 3.opplag, 272 s
3.11h
Gyldendal Akademisk, Oslo 2008, 4. reviderte utgave , 1.opplag,

3.11f
Etik for social og sundhedsarbejdere: en grundbog
Hans Reitzel, København 1993, 234 s (oversatt)
3.11g
Hans Reitzel, København 1996, 2. udgave, 244 s (oversatt)
3.11h
Hans Reitzel, København 1999, 3. reviderede udgave, 271 s (oversatt)
3.11i
Hans Reitzel, København 2005, 4. reviderede udgave, 288 s (oversatt)

3.12
Til beste for barnet? Yrkesetikk i arbeid med barn og unge
Kommuneforlaget, Oslo 1994,116 s
3.12b
Kommuneforlaget, Oslo 2001, 2. reviderte utgave, 117 s

3.13
Bjarte G. Solheim og Arne Lie (red)
Informasjonsteknologi i helsesektoren. Universitetsforlaget 1994
Lars Gunnar Lingås: IT i sosialt arbeid (11 s)

3.14
Socialpædagogernes Landsforbund:
Etikkens ansigter – Etik og Retssikkerhed for psykisk udviklingshemmede
Eget tryk, København 1994
Lars Gunnar Lingås: Om fagetiske regler (s. 17-22)

3.15
Lars Gunnar Lingås (red):
Myten om velferdsstaten: 25 år etter – en antologi om norsk sosialpolitikk
Pax forlag, Oslo 1995, 167 s (eget bidrag 18 s)

3.16a
Over andres dørstokk: yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter
Kommuneforlaget, Oslo 1996, 109 s
3.16b
Kommuneforlaget, Oslo 2000, 2. reviderte utgave, 100 s
3. 16c
Kommuneforlaget, Oslo 2005, 3. reviderte utgave, 100 s
Kommuneforlaget, Oslo 2011, 4. reviderte utgave, 100 s

3.16d
Over andres dørtrin: etik i arbejdet i andres hjem
Dafolo forlag, Frederikshavn 1997, 112 s (oversettelse)

3.16e
Över andras tröskel
Studentlitteratur, Lund 1998, 82 s (oversettelse)

3.17
Per Arneberg (red)
Mellom makt og avmakt. Bedre skole, Oslo 1996
(Lars Gunnar Lingås: kapittel om Yrkesetikk i et fagforeningsperspektiv, 12 s.)

3.18
Haugen, Hans Morten; Lingås, Lars Gunnar.
Kampen for menneskeverdet. Livssynene i møte med fremmedhat og ekstremnasjonalisme. Universitetsforlaget 1996, 197 s (eget bidrag 22 s)

3.19
Legg ned sosialkontorene!
Kommuneforlaget, Oslo 1998, 83 s

3.20
Petter Kramås, Lars Gunnar Lingås, Jan Skjerve:
Tvang, makt og frivillighet. Juridiske, etiske og faglige sider ved sosialtjenestelovens kapittel 6A
Kommuneforlaget, Oslo 1999, 245 s (eget bidrag 85 sider, 4 kapitler)

3.21
Arne Køber, Lars Gunnar Lingås og Marianne Tellefsen
Rett på sak ­- språk og etikk i saksbehandling for sosialarbeidere
Køber forlag, Kristiansand 1999, 180 sider (eget bidrag 45 sider, 3 kapitler)

3.22
Etikk i pedagogisk arbeid
Kommuneforlaget, Oslo 1999, 186 s

3.23
Heiene, Gunnar (red) :
In vino vertas? Rusmidler og etikk
Høyskoleforlaget, Kristiansand 2000
L. G. Lingås: Promethevs møter Bakkhos. Om livssynshumanismens forhold til bruk og misbruk av rusmidler (125-136)
L. G. Lingås: Motiv og resultat. Om yrkesetikk i arbeid med rusmiddelbrukere (137-152)

3.24
Hind, Jacobsen og Mencke (red):
Social- og sundhedshjælperens grundbog, bind 2
Dafolo forlag, Frederikshavn 1999
L. G. Lingås: Etik i social- og sundhedsarbejde (10 sider)
(mitt kapittel også prøveoversatt til kinesisk)

3.25
Holmestrand Håndverkerforening 1850-2000 -historien om byens eldste forening
Holmestrand Håndverkerforening, Holmestrand 2002

3.26
Humanisme og andre verdslige livssyn
fins i nettutgave her (2003)

3.27
Mari-Anne Zahl (red):
Sosialt arbeid – refleksjon og handling. Fagbokforlaget, Bergen 2003
L. G. Lingås: Tanker om verdigrunnlaget i sosialt arbeid (21 s)

3.28
Ansvar for likeverd – etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering
Gyldendal Akademisk, Oslo 2005 (152 s)
3.28b
2. reviderte utgave Gyldendal Akademisk, Oslo 2013  (168 s)

3.29
Åse-Marion Hansen og Lars Gunnar Lingås
Etikk og kommunikasjon. Damm, Oslo 2005 (224 s)
eget bidrag: del 2 og 3 (170 s)

3.30
Lars Gunnar Lingås og Nina Martinussen
Organisering og yrkesutøvelse – videreutdanning i eldreomsorg
Damm, Oslo 2006 (197 s)
eget bidrag kapitlene 3, 4 (felles), 5, 6 og 7 (ca. 70 s)

3.31
PO Edberg og Lars Gunnar Lingås
Yrkesetik för tolkar, Talför, Stockholm 2006

3.32
Andreassen, Lindemann, Lingås og Serville
Helsefagarbeideren –  Lovgivning og forsvarlig fagutøving
Helsefagarbeidaren – Lovgiving og forsvarleg fagutøving (nyn)
Damm, Oslo 2007 (165 s)
eget bidrag kap 7 (23 s)

3.33
Gjøtterud, Haugstvedt, Herheim, Lingås og Serville
Helsefagarbeideren – Kommunikasjon og samhandling
Helsefagarbeidaren – Kommunikasjon og samhandling (nyn)
Damm, Oslo 2007 (162 s)
eget bidrag kap 4 og 5 samt noe fellesstoff (ca 50 s)

3.34
Kjerschow, Peder Chr. (red):
Innblikk og utsyn. Nansenskolens skriftserie 2005/2006/2007
Nansenskolen, Norsk Humanistisk Akademi, Lillehammer 2007
L. G. Lingås: Gi meg de brennende hjerter? (essay) 9 sider
L. G. Lingås: Holocaustforståelse som sivilisasjonskritikk (artikkel) 14 sider

3.35
Lars Gunnar Lingås og Åste Herheim:
Kommunikasjon og samarbeid – utvikling av relasjonskompetanse
Cappelen Damm, Oslo 2008 (163 s)

3.36
Leirvik og Røthing (red)
Verdier. Universitetsforlaget, Oslo 2008
Mitt bidrag: Troen på livet vårt, menneskets verd. Norsk humanisme og dens verdier. I: Verdier. 2008 s. 159-177

3.37
Lingås, Trulsen, Skailand og Guldal
Helse og samspill   Helse-og sosialfag Vg1
Helse og samspel  Helse og sosialfag Vg1 (nyn)
Aschehoug, Oslo 2009
Eget bidrag 75 % av verket

3.38
Etikk for pedagoger
Gyldendal Akademisk, Oslo 2011 (192 s)
2. reviderte utgave, Oslo 2014
3. reviderte utgave, Oslo 2019

3.39
Lars Gunnar Lingås; Olsen, Knut Rune.
Pedagogisk veiledning. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44709-7) 232 s.
Mine bidrag: En vei til læring og profesjonalitet (sammen med Olsen) (s 13-21) og Etikk i veiledning: veiledning i etikk (s 54-64)

3.40
Høihilder, Eli Kari; Lingås, Lars Gunnar (red)
Pedagogikk 7.-13 trinn Profesjonsutdanning av lærere. Gyldendal Akademisk 2014 (ISNB 978-82-05-46280-9) 381 s
Mine bidrag: Innledning (sammen med Høihilder) (s 13-15) og Med blikk for etikk og danning (s 70-88)

3.41
Lars Gunnar Lingås; Unni Høsøien (red)
Utdanningsvalg – identitet og danning. Gyldendal Akademisk 2016 (ISBN 978-82-05-49179-3)
Mine bidrag: Innledning (sammen med Høsøien) (s 7-10), Mål og mening – danning på ungdomstrinnet (sammen med Anne Cathrine Hogsnes Asplin) (s 74-87) og Profesjonsetikk og utdanningsvalg (s 143-155)

3.42
Kjærgård, Roger; Peter Plant (red

Karriereveiledning for individ og samfunn. Gyldendal Akademisk 2018 (ISMN 978-82-05-49884-6)

Mitt bidrag: Kapittel 3 Veisøker som mål eller middel for andre mål? Kritisk blikk på karriereveiledningens instrumentalistiske forutsetninger, s 53-73 (fagfellevurdert)

4. Publikasjoner i fagtidsskrifter uten referee-ordning

4.1
«Staten og socialrådgiverens dilemma».
Samtale mellom lektorene Jørgen Pedersen og Lars Gunnar Lingås,
Socialrådgiveren nr 6-1974, København 1974
 
4.2
«Hvad er sosialpolitik; forsøg på en definisjon»,
Socialrådgiveren nr 6-1974, København 1974
 
4.3
«Den længste rejse begynder med de første skridt»,
skrevet sammen med Lene Lichtenberg og Jeppe Handberg.
Socialrådgiveren nr 2-1977, København 1974
 
4.4
Control and Coordination in Training Community Work
Community Work Abstracts 17-18-1978 s 219-234),
IEIAS, Marcinelle (Belgia) 1978.
 
4.5
Sur le Travail Communautaire en Scandinavie,
La Revue d’Action Sociale 2-78: ASBL (Belgia) 1978.
 
4.6
Community Work in Scandinavia,
Community Work Abstracts 8-1981 (s166-219)
IEIAS, Marcinelle (Belgia), 1981.
 
4.7
Diskusjon om grunnutdanninga: behov for nye perspektiver.
s.18-23. Sosionomen. – Årg.27, nr.5 (1982)
 
4.8
Social Problems and Community Work: Levels of Cognition, Methods, Action and Strategies for Change, (fransk og flamsk sammendrag)
COMM 19 (09)-1983,
IEIAS, Marcinelle (B), 1983 (s 59-71, s 190-201 og s 288-290).
 
4.9
Nyhus-reformen, historien om kamelen og nåløyet.
Sosionomen. – Årg. 28, nr.21 (1983) s. 34-36.

4.10
Sosialtjenesten i kommunene,
Sosionomen Årg.30, nr. 9 ( 1985).
16 siders særtrykt rapport som vedlegg
 
4.11
Løslatelse til fortsatt straff?
Tidsskrift for kriminalomsorg. – 1986, nr 1 s. 46-47.
 
4.12
Konfliktrådene mangler saker
Norges barnevern. – Årg. 63, nr 3 (1986) s. 27-29.

 4.13
Alternativ konfliktlösning,
SSR-tidningen, Stockholm 1986.
 
4.14
Suksess uten saker: konfliktrådene sprer seg
Tidsskrift for kriminalomsorg. – 1986, nr 3, s 20-22
 
4.15
NOSOs godkjenningsordning for videreutdanning i sosialt arbeid
Sosionomen. – Årg. 32, nr 22 (1987), s 3-13
 
4.16
«Vi kan ikke behandle oss vekk fra omsorgssvikt!»
Sosionomen. – Årg. 32, nr 10 (1987), s. 24-26
 
4.17
Etikk og lojalitet i nedskjæringstider
Sosionomen. – Årg. 33, nr 19 (1988) s. 20-24
 
4.18
Paulo Freire i Stockholm: Kjærlighet betyr å velge
Sosionomen. – Årg. 33, nr 14 (1988), s 10-12
 
4.19
Norsk forslag til etikk-konvensjon skal behandles i Stockholm / av Lars Gunnar Lingås og Eyvind Elgesem
Sosionomen. – Årg. 33, nr 10 (1988), s 33-35
 
4.20
Gi konfliktrådene en reell sjanse!
Sosionomen. – Årg. 35, nr 19 (1990), s 30-31
 
4.21
For mye tro – for lite viten
Sosionomen. – Årg. 36, nr 18 (1991) s 2-13
 
4.22
Med kaldt hode og varmt hjerte.
– Om yrkesetikk for sosialarbeidere.
Sosionomen. – Årg. 36, nr 6 (1991), s 12-17

4.23/jf 2.3
Om vidensudvikling i socialt arbejde
Social Kritik: kontroverser i videnskaben Vol 19 – april 1992,
Årg. 4, København (1992) s 90-98
 
4.24
Etikken stiller de vigtige spørgsmål
Psykolog Nyt 5-1993, Årg. 47 Dansk Psykologforening
København (1993), s 160-162
 
4.25
Humanetikk og kirkeasyl.
Kritisk juss. – 1993, nr 4, s 212-215
 
4.26
Aktivoituvaan ammattietiikkaan (om yrkesetikk)
i Sosialaalityön Eettiset Jännitteet (Sosiallityön vuosikirje 1993)
Finsk sosionomforbunds årbok 1993, Helsinki 1993, s 40-48
 
4.27
90-åra – etikkens tiår. Behov for å tenke nytt – eller farlig motebølge?
Fysioterapeuten. – Årg. 60, nr 15 (1993), s 8-13
 
4.28
Veiledning og etisk arbeid.
Sosionomen. – Årg. 38, nr 22 (1993), s 2-7
 
4.29
Yrkesetisk fornyelse nå!
Ergoterapeuten. – Årg. 35, nr 2 (1993), s 12-15
 
4.30
Etikk – bruk og misbruk
Stoffmisbruk. – 1994, nr 6, s. 13-16
 
4.31
Yrkesetiske retningslinjer –  kvalitetsgaranti?
Foredrag holdt ved SORs fagkonferanse, Kristiansand, 29. august 1994.
Rapport / Samordningsrådet. – Årg. 40, nr 5 (1994), s 4-9
 
4.32
Et nødrop etter synlige voksne.
Om ungdom og behovet for grenser og frihet.
Sinnets helse. – Årg. 76, nr 6 (1996), s. 17-19
 
4.33
Hvor er det blitt av hjelp til selvhjelp-prinsippet?
Embla – Årg.2, nr 8 (1997), kronikk s 16
 
4.34
Kan vi prioritere uten å sette svake grupper opp mot hverandre?
Foredrag holdt ved SORs fagkonferanse, Lillehammer, 1997.
Rapport / Samordningsrådet. – Årg. 44, nr 1 (1998)
 
4.35
Om menneskeverdet
SOR rapport, Årg. 46, nr 6 (2000)
 
4.36
Legen som plastikator
Tidsskrift for Den norske lægeforening nr 13-14/2005, Årg. 125, s 1968
 
4.37
Fra «tante» til proff
Bedre barnehager skriftserie nr. 1, 2005 Årg 1: Fag, kultur og fellesskap
s. 7-14

5. Bibliografiske oversikter
 
5.1
Litteratur om socialt arbejdes historie – en oversigt
Den Sociale Højskole, København 1975, 5 s
 
5.2
Midlertidig lov om planlegging av og forsøksvirksomhet i sosialtjenesten og helsetjenesten utenfor institusjon:

En litteraturveileder Delrapport nr 1 i serien Erfaringer med utarbeiding av planer etter den midlertidige plan- og forsøksloven.
Sosialdepartementet, Oslo 1980, 37 s
 
5.3
Bibliografisk oversikt over faglitteratur om kollegaveiledning i sosialt arbeid.
Kompetanserådet, Norsk Sosionomforbund
Oslo 1990, (min andel 6 sider)

6. Rapporter

6.1
Om kartlegging av sosiale problemer og problemskapende faktorer
Norges kommunal- og sosialskole, 1973/ Den Sociale Højskole, København 1974, 28 s
 
6.2
Aktionsstrategier og samarbejdsformer
Den Sociale Højskole, København, 1974, 15 s
 
6.3
Om erfaringer med planlegging av helse- og sosialsektoren i Danmark
Delrapport nr 2 i serien Erfaringer med utarbeiding av planer etter den midlertidige plan- og forsøksloven. Sosialdepartementet, Oslo 1980, 8 s
 
6.4
Planleggingsprosessen i kommunene: en undersøkelse av planutvalgenes sammensetning, planarbeidets organisering samt planutvalgsmedlemmenes vurdering av planarbeidets forutsetninger og målsetninger
Delrapport nr 6 i serien Erfaringer med utarbeiding av planer etter den midlertidige plan- og forsøksloven. Sosialdepartementet, Oslo 1980, 58 s

6.5
Evaluering av innholdet i et utvalg kommunale planer
Delrapport nr 7 i serien Erfaringer med utarbeiding av planer etter den midlertidige plan- og forsøksloven. Sosialdepartementet, Oslo 1980, 93 s
 
6.6
Konfliktrådene i Norge: erfaringer og forslag til videreføring
UJUR, Oslo 1986, 102 s
 
6.7
Rekrutteringsproblemene i sosialsektoren,
RSU-rapport nr 4 1988
Rådet for sosialarbeiderutdanning, Oslo 1988
 
6.8
Om RSU’s arbeid med etikk i sosialarbeiderutdanningene
i Sissel Seim (red): Etikk i sosialarbeiderutdanningene?
RSU-rapport nr 2, Oslo 1990, 39 s (eget bidrag 10 s)
 
6.9
Etikk i helse- og sosialfagene
Konferanserapport fra konferanse 29. mars 1993
RHHS-rapport nr 4 1993
Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag, Oslo 1993, (redigert og eget bidrag 6 s)
 
6.10
Helena Blomberg (red):
Values in Welfare (The VAWE project)
Åbo Akdemi, Åbo 1993
(eget kapittel: The Development of Social Welfare in Norway), 7 s.
 
6.11
Selvbestemt død – en utredning om eutanasispørsmålet
(medlem av HEFs Eutanasiutvalg)
Human-Etisk Forbund, Oslo 2004
 
6.12
Lingås, Lars Gunnar; Arntzen, Annett; Tvetene, Karin Gustavsen.
Vestfold Sosial Puls 2006: en kartlegging av levekår, behov og utfordringer for det frivillige omsorgsarbeidet. Tønsberg: Røde Kors Vestfold, Høgskolen i Vestfold, HENÆR-senteret 2007
(44 seget bidrag 33 s)
 
6.13
Aagre, Willy; Jansen, Turid Thorsby; Lingås, Lars Gunnar.
Om å veilede barnehager i et prosjekt om danning. I: Barnehagen som lærings- og danningsarena. Prosjektrapport fra Hedmark og Vestfold. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2013 s. 79-87

7. Populærvitenskapelige arbeider

7.1
Kriminologi – et studium i klassejustis?,
Kontrast vol 18, Pax forlag Oslo 1972, 5 s.

7.2
EEC og sosialpolitikken,
Kontrast vol 24, Pax forlag Oslo 1973, 5 s.

7.3
Vår asosiale planlegging og Sosialarbeiderens rolle i planleggingen
Dobbeltkronikk i Arbeiderbladet, Oslo mai 1973 (tilsvarer 6 s)

7.4
Per Bøhn, Trygve Gjestland og Lars Gunnar Lingås:
De seilte for vår frihet, Grøndahl, Oslo 1987
181 s (eget bidrag 30 s,

7.4b mitt bidrag også publisert i Årbok for Helgeland 1991)

7.5
Humanetikk – normativ eller relativistisk
Religion og livssyn. – Årg. 7, nr 1 (1995) s. 25-30.

7.6
Liker vi egentlig barn?
Om humanisme og barneoppdragelse.
Humanist. – Årg. 22, nr 6 (1996) s. 61-69

7.7
Undring. En bestefars brev til konfirmanten. Svein Sandnes bokforlag 2019

8. Anmeldelser og innføring i andres arbeid
 
8.1
Hvor går sosialomsorgen?
Anmeldelse av Gerd Benneche og Ståle Eskeland (red): Hvor går sosialomsorgen?
Juristkontakt Årg.21, nr 8 (1987) s. 502-503 –
 
8.2
Prognoser i omsorgssviktsaker er mulig – men arbeidsmetodene må videreutvikles: Kari Killén Heaps doktordisputas / av Lars Gunnar Lingås.
Sosionomen. – Årg. 33, nr 10 (1988) s 28-30
 
8.3
Innføring i sosialpolitikk av Knut Halvorsen
Sosionomen  Årg 35, nr 18 (1990) s. 12-16
 
8.4
Den sociala biografin av Gunnar Bernler og Anders Bjerkmann
Sosionomen  Årg 36, nr 3 (1991) s. 28-30
 
8.5
Kurt Bader: Hjelpeløse hjelpere – om sosialarbeideres frustrasjoner
Universitetsforlaget, Oslo 1993
Språklig tilretteleggelse og skrevet forord: Hva kan vi lære av tysk sosialt arbeid? s 11-16
 
8.6
På liv og helse løs
Tove Rydning Vold: Vold – en arbeidsmiljøutfordring
Embla – Årg.2, nr 10 (1997) s.31
 
8.7
Den islamske utfordring
Naser Rhader: Ære og skam. Det islamske familie- og livsmønster – fra undfangelse til grav
Embla – Årg.3, nr 1 (1998) s.23
 
8.8
Barnevernet – mangfold og mening redigert av Bennedichte C. Rappana Olsen og Vigdis Bunkholdt. Embla Årg. 3, nr 10 (1998) s. 31-32
 
8.9
Hjelp på egne premisser? Av Rolf Rønning og Liv Johanne Solheim
Embla  Årg. 3, nr 10 (1998) s. 35-36
 
8.10
Træd varsomt – dansk socialpolitik ved en skillevej av Hanne Reintoft.
Embla  Årg.4 nr 3 (1999) s 25

8.11
Sosialpolitisk vindu mot verden
Knut Halvorsen: Sosialpolitikken i komparativt og globalt perspektiv
Grunnbok i Helse- og sosialpolitikk del II
Nordisk Sosialt Arbeid  Vol. 20 (2000)
 
8.12
Kunnskap er makt!
Wiig: Gemensamt kunskapande – en introduktion
og
Wiig och Eva Silow: Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi
Nordisk Sosialt Arbeid  Vol 20 (2000)
 
8.13
Kan drap forstås?
Hedda Gjertsen: K og måter å forstå drap på
Embla  Årg 5 nr 3 (2001)
 
8.14
Er medisin farlig?
Ellen Kolsrud Finnøy
Dødelig terapi – innsikt til utsikt
Embla  Årg 5 nr 4 (2001)
 
8.15
Funksjonshemmedes levekår
Eifred Markussen (red.) Menneskeverd
Embla Årg 5 nr 4 (2001)
 
8.16
Omorgens janusansikt
Knut W. Ruyter og Arne Johan Vetlesen (red):
Omsorgens tvetydighet – egenart, historie og praksis
Embla  Årg 6 nr 2 (2002)
 
8.17
Anni Schwartz Hansen
Jeg savner dig
Om omsorgsarbejde blandt unge der har mistet en far eller mor
Embla Årg 6 nr 3  (2002)
 
8.18
Botnen Eide m fl
Fordi vi er mennesker – en bok om samarbeidets etikk
Nordisk Sosialt Arbeid (2005),  Årg 25 s.271-274
 
8.19
Botnen Eide m fl
Fordi vi er mennesker – en bok om samarbeidets etikk
Velferd (2005) Årg 94 s 36

8.20
Befring, Edvard og Bjørg-Eva Moen
Ungdom, læring og forebygging
Bedre skole 2012 (1) s.93

9. Annen skriftlig produksjon

9.1
Lawrence J. Young:
Om samfunnsarbeid; oversatt av Ann Louise Kvande Egeland, Ola-Dag Gudbrandsen og Lars Gunnar Lingås. Lars Gunnar Lingås har dessuten redigert og forfattet eksempler for heftet sammen med forfatteren
Sosionomen forlag, Oslo 1971, 55 s (eget bidrag ca. 15 s)

9.2
Mødrene på Maiplassen: Vi kjemper for en verden uten politi og militære!
tekst og foto: Lars Gunnar Lingås.
Sosionomen. – Årg. 35, nr 17 (1990) s 11-13 : ill.

9. 3
Ringenes herre eller Herrens ringer. Lillehammer OL og livssyn.
Essay s. 8-11 i Humanist. Årg 19, nr 6 (1993)

9.4
Sveen og Sandvig (red):
På egne bein. Etikk og livssyn for ungdom
Humanist forlag, Oslo 1994
(Lars Gunnar Lingås: 1 kapittel: Valgets kval og valgets verdier 13 s)

9.5
Berg (red): Til Per (festskrift til Per Eggum Mauseth)
Pax forlag, Oslo 1995
(Lars Gunnar Lingås: 1 kapittel om humanisme 10 s)

9.6
Vi må ikke glemme: aldri mer Hiroshima og Nagasaki!
Om 50-årsdagene for atombombingen av Hiroshima og Nagasaki.
Kvinner i tiden. – Årg. 45, nr 4/5 (1995) s. 6-8

9.7
Humanetikk er mer enn kirkekritikk!
Schola. – Årg. 3, nr 4 (1995) (s. 51-54)

9.7b
I 7a også publisert i oppdatert utgave i
Rasmussen, Tarald og Einar Thommassen (red)
Kildesamling Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Norsk Læremiddelsenter, Oslo 1999

9.8
Hvorfor si nei til muslimsk skole?
Humanist. – Årg. 21, nr 2 (1995) (s. 18-22)

9.9
Lars Gunnar Lingås og Liv London (red):
Likhet eller likeverd? En kritikk av det nye kristendomsfaget i grunnskolen
Humanist forlag, Oslo 1996
189 s (eget bidrag 12 s)

9.10
«Hertuginnens omfavnelse»
Tale holdt på Human-Etisk Forbunds landsmøte i Stavanger i pinsen 1995.
Humanist. – Årg. 21, nr 4 (1995) (s. 24-31)

9.11
Human Rights – in Search for a Universal Human Identity.
Human-Etisk Forbund, Oslo 1996 (18 s)

9.12
Svenska Nationalenceklopedian
Oppslagsord: Norge, sociala förhållanden
SNE, Stockholm/Lund, 2000, (1 s. tilsvarende 5 manussider)

Lukk meny